Бернский Зенненхунд из 'Благородного Дома'

Чайка из Благородного Дома

27.07.2001 - 30.12.2013

ЛЩ (Евразия-2002)
2хЛЮ (национальная-2002, Сезон в Нижнем-2002)
CC, CAC, BOB

 

ORSO V. SCHEIMATTHOF Bobi v.d. Lueg Kay v. Blaumatthof
Farah v.d. Scheidegg
Elia v. Kneubuhl Kuno v. Schoneggchwand
Cindy v. Kneubuhl
ZALMA IZ BLAGORODNOGO DOMA Camillo v. Bargraben Aron v. Tonisbach
Betti v. Bargraben
Olinda Florizell
Ruta