Бернский Зенненхунд из 'Благородного Дома'

Чилита из Благородного Дома

27.07.2001 - 30.11.2013

Чемпион России
2xCACIB, 2xКЧК

 

ORSO V. SCHEIMATTHOF Bobi v.d. Lueg Kay v. Blaumatthof
Farah v.d. Scheidegg
Elia v. Kneubuhl Kuno v. Schoneggchwand
Cindy v. Kneubuhl
ZALMA IZ BLAGORODNOGO DOMA Olinda Florizell
Ruta
Camillo v. Bargraben Aron v. Tonisbach
Betti v. Bargraben